Toto je neoficiálny návod k rádiobudíku SENCOR SRC170, podľa experimentálne zisteného správania, bez záruky na správnosť.

SENCOR SRC 170

Na displeji sa väčšinou zobrazuje aktuálny čas (alebo sa striedavo zobrazuje čas, dátum a teplota, ak je nastavené cyklenie zobrazovania, pozri nastavenie tlačítkom 8 (DISPLAY/hlasitosť hore)). Ak je nastavený 12-hodinové zobrazenie času, bodka pri „PM“ indikuje popoludnie (t.j. 12:00 až 00:00).

Ak sa po stlačení niektorého tlačítka zobrazí niečo iné (napríklad teplota alebo dátum), po asi 5 sekundách nečinnosti sa znova zobrazí aktuálny čas.

Ak sa niečo nastavuje, zobrazuje sa to blikaním; po nečinnosti sa aj tu po čase znova zobrazí aktuálny čas, ale tentokrát asi po 30 sekundách, a nastavovací režim sa tým ukončí.  Počas nastavovacích režimov sa nastavovaná hodnota mení tlačítkami 6 a 7 (<<  a >>).  Ak sa niektoré z týchto tlačítok dlhšie podrží, nastavovaná hodnota sa mení rýchlo.

Tlačítka majú v rôznych režimoch rôznu funkciu. Niektoré funkcie vyžadujú krátke stlačenie, iné dlhé, pričom dlhé stlačenie je ak sa tlačítko podrží viac ako 2 sekundy.

Režim „rádio nehrá“

 1. 1.tlačítko – MEM/SET (NAP/M+) 

Zapínajú sa ním „minútky“ – budenie o 10 až 90 minút. Postupné stláčanie mení čas od 90 do 10 minút, OFF znamená VYPNUTÉ

 1. 2.tlačítko – ALARM1.  

Krátke stlačenie ukáže čas, na ktorý je nastavený ALARM1 (a rozsvieti sa bodka pri „AL1“), po ďalšom krátkom stlačení alebo po 5 s nečinnosti sa vráti na zobrazenie aktuálneho času.

Dlhé stlačenie zapne alebo vypne budík pre ALARM1, indikované je to trvalo svietiacou bodkou pri „AL1“.

Krátke stlačenie nasledované dlhým stlačením spustí nastavovací režim pre ALARM1, zobrazí sa čas budenia s blikajúciou hodnotou pre hodiny (ktorá sa dá zmeniť tlačítkami 6 a 7 (<<  a >>), ako je popísané v úvode). Nasledovné krátke stlačenia tlačítka 2 (ALARM1) prechádzajú postupne na nastavovanie ďalších hodnôt. Po nastavovaní hodín je nastavovanie minút pre čas budenia. Nasleduje nastavenie dní v týždni: 1-7 znamená každý deň, 1-5 znamená pondelok až piatok, 6-7 znamená sobota a nedeľa, 1-1 znamená jeden deň (pravdepodobne nasledujúci k aktuálnemu dňu). Nasleduje výber budenia pípaním („bu“) alebo rádiom (zobrazí sa aktuálne nastavená frekvencia rádia, aj s bodkou pri „MHz“). Ak sa vyberie budenie pípaním, tak týmto sa nastavovanie končí a nasledujúce krátke stlačenie tlačítka 2 ukončí nastavovanie, inak nasleduje nastavenie hlasitosti rádia (pri budení sa rádio nespustí naplno, ale postupne sa hlasitost zvyšuje na tu nastavenú úroveň).

 1. 3.tlačítko – ALARM2. 

Všetko presne ako pre tlačítko 2 (ALARM1), ale pre ALARM2.

 1. 4.tlačítko – DIMMER 

Krátkym stlačením mení jas displeja v 3 úrovniach.

 1. 5. tlačítko – CLK.ADJ. (TEMP) 

Krátkym stlačením sa zobrazí teplota.

Dlhým stlačením sa spustí režim nastavovania aktuálneho času, zobrazí sa blikajúci rok. Hodnoty sa menia pomocou tlačítok 6 a 7 (<<  a >>), ako je popísané v úvode. Nasledovné krátke stlačenia prechádzajú na nastavovanie postupne mesiaca, dňa v mesiaci, spôsobu zobrazenia času (24-hodinový alebo 12-hodinový), hodiny, minúty.

 1. 6.tlačítko – << (Y-M-D) 

Krátkym stlačením sa zobrazí rok a dátum.

 1. 7.tlačítko – >> 

Krátke stlačenie tu nemá funkciu. Dlhé stlačenie prepína letný a zimný čas (t.j. pridá či uberie jednu hodinu k aktuálnemu času).

 1. 8.tlačítko – DISPLAY/zvyšovanie hlasitosti 

Krátke stlačenie tu nemá funkciu. Dlhým stlačením sa zapína (ON) alebo vypína (OFF) režim cyklenia zobrazovania – pri zapnutom sa namiesto samotného aktuálneho času striedavo zobrazuje aktuálny čas, rok, dátum a teplota.

 1. 9.tlačítko – ON 

Krátkym stlačením sa zapne rádio, t.j. sa prejde do režimu „rádio hrá“. Zobrazí sa frekvencia a bodka pri „MHz“, ale trvá asi 1 sekundu kým rádio skutočne začne hrať.

 1. 10.tlačítko – znižovanie hlasitosti 

Nemá tu žiadnu funkciu.

 Režim „rádio hrá“

 1. 1. tlačítko – MEM/SET (NAP/M+) 

Krátke stlačenie vyberá jednu z 10 predvolených frekvencií rádia, zobrazí sa P01 až P10.

Dlhé stlačenie umožní uložiť práve nastavenú frekvenciu do jednej z predvolieb: rozbliká sa číslo pri zobrazenom písmene P, tlačítkami 6 a 7 (<<  a >>) sa vyberie požadované číslo predvoľby a krátkym stlačením tlačítka 1 sa frekvencia do tejto predvoľby uloží.

 1. 2.tlačítko – ALARM1.  

Krátke stlačenie ukáže čas, na ktorý je nastavený ALARM1 a dlhé stlačenie zapne alebo vypne budík pre ALARM1, rovnako, ako je to v režime „rádio nehrá“.

Nie je tu však možné budík nastavovať.

 1. 3.tlačítko – ALARM2. 

Všetko presne ako pre tlačítko 2 (ALARM1), ale pre ALARM2.

 1. 4.tlačítko – DIMMER 

Krátkym stlačením sa nastaví čas, po ktorom sa rádio automaticky vypne (v minútach, pričom OFF znamená, že rádio zostane zapnuté trvalo).

 1. 5. tlačítko – CLK.ADJ. (TEMP) 

Krátkym stlačením sa zobrazí frekvencia (aj s bodkou pri „MHz“), nasledujúcim stlačením sa zobrazí teplota.

 1. 6.tlačítko – << (Y-M-D) 

Krátkym stlačením sa mení frekvencia rádia nadol, pričom sa zobrazí spolu s bodkou pri „MHz“. Pri podržaní sa frekvencia rozbehne, ak sa v tomto okamihu tlačítko pustí, frekvencia automaticky zastane pri dosiahnutí nasledujúcej hrajúcej stanice (t.j. toto je funkcia automatického ladenia).

 1. 7.tlačítko – >> 

Rovnaká funkcia ako tlačítko 6 (<<), len v smere nahor.

 1. 8.tlačítko – DISPLAY/zvyšovanie hlasitosti 

Zvyšuje hlasitosť od 0 do 15.

 1. 9.tlačítko – ON 

Krátkym stlačením sa vypne rádio, t.j. sa prejde do režimu „rádio nehrá“.

 1. 10.tlačítko – znižovanie hlasitosti 

Znižuje hlasitosť od 15 do 0.

 Režim budenia:

Keď je budík (ALARM1 alebo ALARM2) zapnutý a dosiahne sa nastavený čas, spustí sa budenie pípaním alebo zapnutím rádia. V prípade budením rádiom sa pri dosiahnutí nastaveného času zobrazí krátko nastavená frekvencia a postupne sa zvyšuje hlasitosť až kým sa dosiahne hlasitosť nastavená pre budenie. Bodka pri „AL1“ alebo „AL2“ bliká a nedá sa meniť hlasitosť tlačítkami 8 a 10.

Ak sa stlačí tlačítko 4 (DIMMER/SNOOZE), budenie sa vypne, bodka pri „AL1“/„AL2“ aj naďalej bliká, a po asi 9 minútach sa budenie zopakuje.

Budenie sa zruší stlačením tlačítka 9 (ON), bodka pri  „AL1“/„AL2“ prestane blikať.